Slide 1 - Logo SLIDE 2 - Semifinales ······························ + INFO AQUÍ Tira un ull a totes les semifinals del Concurs més internacional SLIDE 3 - Historia ··································· + INFO AQUÍ Descobrix els orígens del
"Concurs Internacional de Paella de Sueca"
SLIDE 4 - Las Bases ······································ + INFO AQUÍ Coneix els requisits per a pariticipar
en el concurs

Semifinals