Les Bases

 1. Podrà participar en el Concurs, prèvia invitació que cursarà l’organització, qualsevol cuiner professional, d’àmbit nacional i internacional, major d’edat, sempre que siga en representació d’una empresa d’hostaleria o entitat afí a la gastronomia i ho acredite amb la documentació corresponent. Participaran també en la present edició del Concurs els guanyadors de les eliminatòries prèvies que se celebren abans de la data de celebració d’aquest.
 2. La Comissió Organitzadora, que estarà integrada per l’alcaldessa, el regidor delegat del Concurs, i personal assessor designat per la Corporació, té potestat per a convidar als cuiners que anualment considere oportú que hagen de participar en el Concurs.
 3. Per a l’edició d’enguany, la Comissió Organitzadora seleccionarà un màxim de 40 concursants.
 4. Els cuiners pot estar acompanyat d’un ajudant de cuina i l’organització els proporcionarà a cada un una invitació personal per al dinar.
 5. Els cuiners ha d’elaborar una paella de 15 racions, segons la recepta confeccionada pel Comité Organitzador del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, i avalada pel Club de Caps de Cuina de la Comunitat Valenciana.
 6. La finalitat del Concurs és la implantació d’unes normes de màxima qualitat en la restauració, així com una major divulgació i reconeixement de la Paella Valenciana a escala internacional. A estos efectes, els participants en el Concurs que incloguen en la carta dels seus restaurants la paella valenciana, hauran d’elaborar-la d’acord amb la recepta a què fa referència la base anterior.
 7. L’organització enviarà als cuiners convidats el formulari d’inscripció així com el full de manteniment a tercers (IBAN). El formulari d’inscripció contindrà una autorització de cessió dels drets dels guanyadors del Concurs en favor de l’Ajuntament. Aquestos documents s’hauran de retornar originals a l’Ajuntament amb totes les dades emplenades i signats pels participants i l’entitat bancària fins les 14:00 hores del 14 d’agost d’enguany.
 8. El Concurs tindrà lloc al passeig de l’Estació de Sueca, i s’iniciarà a les 10:30 hores del diumenge 15 de setembre de 2019.
 9. Els cuiners participants hauran de vestir l’uniforme reglamentari, i en cas de representar a una casa regional, nacionalitat o país, podran presentar-se amb el vestit típic. Durant la preparació de la paella valenciana serà imprescindible la perfecta identificació de l’empresa o entitat concursant. Els participants no podran realitzar durant el Concurs cap publicitat aliena a l’empresa o entitat a la qual representen.
 10. Els premis als quals es pot optar són els següents:
  • 1er premi: 2.500 € y pergamí.
  • 2º premi: 1.500 € y pergamí.
  • 3er premi: 1.000 € y pergamí.
 11. Als imports anteriors se’ls aplicaran els descomptes corresponents als impostos en vigor.
 12. Premis especials:
  • Premi a la millor paella realitzada per concursant de la Comunitat Valenciana: Pergamí.
  • Premi a la millor paella realitzada per concursant de fora de l’Estat espanyol: Pergamí.
  • Premi a la millor paella realitzada per concursant local: Pergamí.
 13. Aquests premis són excloents d’altres premis. No podrà coincidir un premi general i un especial; en aqueix cas només es rebrà el premi general, i el premi especial passarà a la següent persona premiada en aqueixa categoria.
 14. L’organització podrà atorgar un màxim de 5 accessits, que també seran premiats amb un pergamí.
 15. Les persones i empreses premiades un any no podran participar en l’edició del Concurs de l’any següent. Respecte a la resta de concursants, no podran participar mentre estiguen cobertes les places en la següent edició del Concurs, excepte els participants classificats en les fases eliminatòries prèvies.
 16. Els premis s’abonaran mitjançant transferència bancària.
 17. Correspon atorgar els premis al Jurat Qualificador que estarà format, a proposta de la Comissió Organitzadora, per un màxim de 8 membres nomenats entre caps de cuina i representants del món de la gastronomia, així com personalitats reconegudes en altres camps socials.
 18. La composició del Jurat Qualificador es farà pública, com a mínim, abans de l’inici del Concurs.
 19. La decisió del Jurat Qualificador és inapel·lable.
  El Jurat Qualificador puntuarà:
  1. La cocció de l’arròs.
  2. El gust.
  3. El color.
  4. La simetria dels ingredients.
  5. El punt de “socarrat”.
 20. Serà desqualificada automàticament la paella que continga algun ingredient diferent a la fórmula presentada per l’organització.
 21. La paella estarà preparada i es presentarà al Jurat Qualificador a l’hora fixada per la Comissió Organitzadora.
 22. A fi que tots els concursants estiguen en les mateixes condicions per a optar al premi, la Comissió Organitzadora proporcionarà a cada concursant els següents ingredients:
  • 500 g d’arròs de Sueca.
  • 1 litre d’oli d’oliva.
  • 4 dotzenes de vaquetes (caragols).
  • 1.500 g de garrofó, 500 g de tavella i 1 kg de ferradura.
  • 1 kg de tomaca madura.
  • 1 cabeça d’alls.
  • 1 paquet de safrà en brins (1 g).
  • 1 g de safrà mòlt.
  • 225 g de pebre roig.
  • 2 pollastres especials.
  • 2 conills.
  • Sal i aigua de Sueca
  • Eines: 1 paella de 70 cm de diàmetre, 1 trespeus y llenya.
 23. Els concursants es presentaran amb la resta d’utensilis necessaris.
 24. Els guanyadors del Concurs estaran lligats a aquest durant 1 any, i hauran de sol·licitar permís a l’organització per a qualsevol acció promocional que pogueren realitzar. En cas que no es respectara aquesta obligació, se sancionaria amb la prohibició de participar en qualsevol altra edició del Concurs, sense perjudici d’altres accions legals que pogueren adoptar-se.
 25. Qualsevol qüestió que puga sorgir en el desenvolupament del Concurs, i no estiga especificada en aquestes Bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora.
 26. La participació en este Concurs suposa l’acceptació total de les Bases, i de les decisions de la Comissió Organitzadora.